ಲೋಕಯಾತ್ರಾರ್ಥಮೇವೇಹ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿಯಮಃ ಕೃತಃ | ಉಭಯತ್ರ ಸುಖೋದರ್ಕಃ ಇಹ ಚೈವ ಪರತ್ರ ಚ || -ಮಹಾಭಾರತ. ಧರ್ಮದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದೇ.  ಧರ್ಮದ ನಿಯಮದಿಂದ {ನಿಯಮಪಾಲನೆಯಿಂದ} ಇಹ,  ಪರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಸುಖವಿದೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 20 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ತದಿಗೆ 10:19am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಪುನರ್ವಸು 09:56pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 19 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಬಿದಿಗೆ 01:47pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಆರ್ದ್ರಾ 12:28am

ಅಹೋ ತಮ ಇವೇದಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೇತ ಕಿಂಚನ | ರಾಜಾ ಚೇನ್ನ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ವಿಭಜನ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧುನೀ || ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ, ೬೭-೩೬ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದ(ಗ್ರಹಿಸದ) ರಾಜನು ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ , ಯಾವದು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೀತು! ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕತ್ತಲೆಯೇ 

ವಿಷಯ ಸನ್ನಿದಿಗಿಂತ ಮಸಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಲೇಸು | ವಿಷದೂಟಕ್ಕಿಂತ ಪೋಷಿತವೇಲೇಸು, ತೃಷಿ ಕನಲೆ ಜೀವ ಬಿಸಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹುಳು ಶಿಶು ಪಿಶಾಚಿಯ ಕೈಗೆ- (ಮಂಕುತಿಮ್ಮ) ಭೋಗದಾಸೆಯೆಂಬ ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸುಖ ತುಂಬಾ ಕೇಡು. ಅದು ಮಸಣ ಸನ್ನಿಧಿಗಿಂತ (ಮರಣಕ್ಕಿಂತ)

                      ’ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ತರಲು, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಾ|| ವಿನಾಯಕ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 18 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಪಾಡ್ಯ 05:30pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಮೃಗಶಿರಾ 01:20am

ಯಥಾ ಹಿ ರಶ್ಮಯೋsಶ್ವಸ್ಯ ದ್ವಿರದಸ್ಯಾಂಕುಶೋ ಯಥಾ | ನರೇಂದ್ರಧರ್ಮೋ ಲೋಕಸ್ಯ  ತಥಾ ಪ್ರಗ್ರಹಣಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿ, ೫೬-೫ ಕುದುರೆಗೆ ಲಗಾಮು ಹೇಗೋ , ಆನೆಗೆ ಅಂಕುಶವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ರಾಜಧರ್ಮವು ಲೋಕವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೊಳಿಸುವ (ಲೋಕವು=ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ)

ಯತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಯತ್ರ ಕಿತವೋ ಬಾಲೋ ಯತ್ರಾನುಶಾಸಿತಾ| ಮಜ್ಜಂತಿ ತೇsಶಾ ರಾಜನ್ ನದ್ಯಾಮಶ್ಮಪ್ಲವಾ ಇವ|| ಮಹಾಭಾರತ, ಉದ್ಯೋಗ, ೩೮-೪೩ ಧರ್ಮರಾಯ, ಎಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಚಾಡಿಕೋರ ಅಥವಾ ಬಾಲಕನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವರೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಪರಾಧೀನರಾಗಿ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 17 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ 09:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಕೃತ್ತಿಕಾ 09:21