ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 265 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗೆ (2-18-49 ರಿಂದ 57)

                                      ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರು ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಕ್ಷಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಈ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 262 ಚಿತ್ರದ ಲತೆಯಂತೆ ಅಚಂಚಲ (2-18-23 ರಿಂದ 30)

                             ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠವೆಂಬ ಮೋಕ್ಷಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕ್‌ಶುದ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 258 ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಕರಣದ ಮಹತ್ವ – 2 (2-17-46 ರಿಂದ 50)

                              ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಷಯಸಂಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 257 ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಕರಣದ ಮಹತ್ವ (2-17-40 ರಿಂದ 45)

                  ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಷಯಸಂಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಕರಣ, ಮುಮುಕ್ಷುವ್ಯವಹಾರಪ್ರಕರಣ, ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣ, ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಕರಣ, ಉಪಶಾಂತಿಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಕರಣಗಳೆಂಬ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಈ ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೩೨ ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಈ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 254 ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣದ ಸಂಕ್ಷೇಪ (2-17-17 ರಿಂದ 21)

                      ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾದ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೂರನೆಯದಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 253 ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗ (2-17-10 ರಿಂದ 16)

                                 ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರ ಉಪದೇಶದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಕರಣವೆಂಬ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 252 ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠವೆಂಬ ದೀಪ (2-17-5 ರಿಂದ 9)

                                 ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರು ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೇ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ. ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದವನು

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 251 ಪುಣ್ಯವಂತರೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ (2-17-1 ರಿಂದ 4)

                         ನಾವೀಗ ಮುಮುಕ್ಷುವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಹದಿನೇಳನೇ ಸರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹದಿನಾರು ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಾಧಕನ (ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ) ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 250 ಒಂದು ಗುಣದ ವೃದ್ಧಿ – ಇತರ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ (2-16-28 ರಿಂದ 35)

                                         ಶಮ, ವಿಚಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಧುಸಂಗಮಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸಆಧನಗಳು ಮೋಕ್ಷಪಟ್ಟಣದ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳಿದ್ದಂತೆ.

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 249 ನಾಲ್ಕರ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದರೂ (2-16-20 ರಿಂದ 27)

                              ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರು ಶಮ, ವಿಚಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಧುಸಂಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷನಗರಿಯ ನಾಲ್ವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇವರು. ಈ ನಾಲ್ವರ