ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ-125 ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು

                                     ಭೂತಜಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ‘ಸಂಯಮವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಸೋಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ-124   ಭೂತಜಯ

             ‘ಸಂಯಮದಿಂದ (ಧಾರಣಾ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ) ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ಮಹಾವಿದೇಹಾ ಎಂಬ ಸಂಯಮದಿಂದ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಭೂತಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಯಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತಜಯ ಎಂದರೆ ಪೃಥಿವೀ, ಜಲ,

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ-123 ಆಕಾಶಗಮನ, ಮಹಾವಿದೇಹಾ

                           ‘ಸಂಯಮದಿಂದ (ಧಾರಣಾ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ) ಎಂತೆಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ! ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಆಕಾಶಗಮನ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ-122    ದಿವ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು

                   ‘ಸಂಯಮದಿಂದ (ಧಾರಣಾ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ) ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇದೀಗ ೧) ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶ, ೨) ಕಂಟಕಾದಿಗಳ ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ೩) ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಉತ್ಕ್ರಮಣ,

                  ಸಂಯಮ(ಧಾರಣ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಗಳು)ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹದಿನೆಂಟು(೧೮) ವಿಧದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟನೇದಾಗಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಯಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ