ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 139 ಯೋಗಿಗೆ ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ

                                                ಜನ್ಮ, ಓಷಧಿ, ಮಂತ್ರ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 138 ಸಮಾಧಿಜ ನಿರ್ಮಾಣಚಿತ್ತ

                                         ಜನ್ಮ, ಓಷಧಿ, ಮಂತ್ರ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಐದು ವಿಧದ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 137 ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ತಗಳು

                           ಯೋಗೊಯು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ‘ಜಾತ್ಯಂತರ ಪರಿಣಾಮ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ಯಂತರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಯವಗಳನ್ನು

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 136 ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ

                                         ಜ ನ್ಮ, ಓಷಧಿ, ಮಂತ್ರ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 135 ಪಂಚವಿಧದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು

                                  ಇದೀಗ ನಾವು ಯೋಗದರ್ಶನದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವೆನಿಸಿರುವ ಕೈವಲ್ಯಪಾದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವು ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 133 ತಾರಕ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನ

                                           ವಿವೇಕಜ ಜ್ಞಾನವು ಯೋಗಿಯು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ-ಚರಮ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಆ

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ -131 ವಿವೇಕದ ಜ್ಞಾನ

                                          ಸತ್ವಪುರುಷ ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿ(ಪ್ರಕೃತಿ-ಪುರುಷ ವಿವೇಕದ ಅರಿವು)ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ

ಕೈವಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಘ್ನಗಳು -130

                                          ಸತ್ವ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಪುರುಷರ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರತವಾದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎರಡು

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 129 ವಿವೇಕನಿಷ್ಠೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಗಳು

                                             ಈ ತನಕ ಸಂಯಮ (ಧಾರಣಾ-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿ)ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ವಿಧದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 127 ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ

                                ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಸಂಯಮ (ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ)ದಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಜಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ರೂಪ, ಲಾವಣ್ಯ, ಬಲ,