ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ -764

ಏಕಃ ಕ್ಷಮಾವತಾಂ ದೋಷೋ  ದ್ವಿತೀಯೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ | ಯದೇನಂ ಕ್ಷಮಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಅಶಕ್ತಂ ಮನ್ಯತೇ ಜನಃ || – ಆಪಸ್ತಂಬಸ್ಮೃತಿ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷವಿದೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕೈಲಾಗದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ -763

ಅಧಃಕರೋಷಿ ರತ್ನಾನಿ  ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಧಾರಯಸೇ ತೃಣಂ | ದೋಷಸ್ತವೈವ ಪಾಥೋಧೇ  ರತ್ನಂ ರತ್ನಂ ತೃಣಂ ತೃಣಮ್ || – ಅಭಿನವಪಾಠಾವಲೀ-೧ ಎಲೈ ಸಮುದ್ರವೇ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಇದು ನಿನ್ನದೇ ತಪ್ಪು. ರತ್ನ ರತ್ನವೇ ಹುಲ್ಲು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-762

ಲಭೇತ ಸಿಕತಾಸು ತೈಲಮಪಿ ಯತ್ನತಃ ಪೀಡಯನ್ | ಪಿಬೇಚ್ಚ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಸು ಸಲಿಲಂ ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಃ || ಕದಾಚಿದಪಿ ಪರ್ಯಟನ್ಚಶವಿಷಾಣಮಾಸಾದಯೇತ್ | ನ ತು ಪ್ರತಿನಿವಿಷ್ಟಮೂರ್ಖಜನಚಿತ್ತಮಾರಾಧಯೇತ್ || ನೀತಿಶತಕ-೫ ಅತಿಪ್ರಯತ್ನದಿಂ ಮರಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಬಾಯಾರಿದವನು ಹೇಗಾದರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. 

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-761

ಸರ್ವಗುಣೈರ್ವಿಹೀನೋsಪಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಹಿ ತರೇದ್ರಿಪೂನ್ | ಸರ್ವೈರಪಿ ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ ನಿರ್ವೀರ್ಯಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||    -ವಲ್ಲಭದೇವ ಸುಭಾಷಿತ, ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೇಹೋದರೂ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದರೂ ನಿರ್ವೀರ್ಯ{ಶಕ್ತಿಹೀನ}ನಾದರೆ  ಏನನ್ನು ತಾನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-760

ಸರ್ವಸ್ಯೈವ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ವಾಪಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ | ಯಾವತ್ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನೋಕ್ತಂ ತಾವತ್ ತತ್ ಕೇನ ಗೃಹ್ಯತೇ ||  -ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕ,೧-೧-೧೨ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. {ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ}. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-759

ಸಾಮವಾದಾಃ ಸಕೋಪಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ ದೀಪಕಾಃ | ಪ್ರತಪ್ತಸ್ಯೇವ ಸಹಸಾ ಸರ್ಪಿಷಸ್ತೋಯಬಿಂದವಃ ||      -ಶಿಶುಪಾಲವಧ,೨-೫೫ ಕೋಪದಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ, ಕಾದಿರುವ ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-750

ಸಂಹತಿಃ ಶ್ರೇಯಸೀ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ವಕುಲೈರಲ್ಪಕೈರಪಿ| ತುಷೇಣಾಪಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ತಂಡುಲೋ ನ ಪ್ರರೋಹತಿ|| -ಹಿತೋಪದೇಶ,ಮಿತ್ರಲಾಭ-೨೬ ಅಲ್ಪರೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನ ಕುಲದವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-749

ಸಹಸಾ ವಿದಧೀತ ನ ಕ್ರಿಯಾಂ| ಅವಿವೇಕಃ ಪರಮಾಪದಾಂ ಪದಮ್| ವೃಣತೇ ಹಿ ವಿಮೃಶ್ಯಕಾರಿಣಂ| ಗುಣಲುಬ್ದಾಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಂಪದಃ|| ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ,೨-೩೦ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಆಲೋಚಿಸದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಬಾರದು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು , ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನನ್ನು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-748

 ಕಿಂ ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯ ನಾರೀಭಿಃ ಕಿಂ ಗತಾಸೋಶ್ಚ ಭೇಷಜೈಃ| ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಕಿಂ ಶೌಚೈಃ ನಿಷ್ಫಲಂ ಮೂರ್ಖದಾನವತ್|| ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ,೬-೨೧೮ ಕಾಮವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಾರಿಯರಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸತ್ತವನಿಗೆ ಔಷಧವೇಕೆ?  ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಶೌಚದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿವೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-747

ಕಿಮಿವಾಖಿಲಲೋಕಕೀರ್ತಿತಂ ಕಥಯತ್ಯಾತ್ಮಗುಣಂ ಮಹಾಮನಾಃ | ವದಿತಾ ನ ಲಘೀಯಸೋsಪರಃ ಸ್ವಗುಣಂ ತೇನ ವದತ್ಯಸೌ ಸ್ವಯಮ್ || ಶಿಶುಪಾಲವಧ, ೧೬-೩೧ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. {ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.} ಆದರೆ ನೀಚನ ಗುಣಗಳನ್ನು