ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-767

ನ ಕಾಲಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಬಂಧುತ್ವಂ ನ ಹೇತುರ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ | ನ ಮಿತ್ರಜ್ಞಾತಿಸಂಬಂಧಃ ಕಾರಣಂ ನಾತ್ಮನೋ ವಶಃ || ರಾಮಾಯಣ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ೨೫-೭ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಧುವೆಂಬ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ. ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಉಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ನಡೆಯದು.  ಮಿತ್ರರ ಅಥವಾ

 ರಾಜ್ಯಂ ಹಿ ಸುಮಹತ್ತಂತ್ರಂ ಧಾರ್ಯತೇ ನಾಕೃತಾತ್ಮಭಿಃ | ನ ಶಕ್ಯಂ ಮೃದುನಾ ವೋಢುಂ ಆಯಾಸಸ್ಥಾನಮುತ್ತಮಮ್ ||   ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿ ೫೪-೨೧   ರಾಜಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ. ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಯಾಸವಾಗತಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರವನ್ನು ಮೃದುವಾದವನು ಹೊರಲಾರ.    (ಸಂಗ್ರಹ:

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-765

ಯ ಉದ್ಧರೇತ್ಕರಂ ರಾಜಾ ಪ್ರಜಾ ಧರ್ಮೇಷ್ವಶಿಕ್ಷಯನ್ | ಪ್ರಜಾನಾಂ ಶಮಲಂ ಭುಂಕ್ತೇ ಭಗಂ ಚ ಸ್ವಂ ಜಹಾತಿ ಸಃ || ಭಾಗವತ, ೪-೨೧-೨೪ ಯಾವ ರಾಜನು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೊಳಕನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-764

ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಸೇವಿತೋ ಸದ್ಭಿಃ ನಿತ್ಯಮದ್ವೇಷರಾಗಿಬಿಃ | ಹೃದಯೇನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಯೋ ಧರ್ಮಸ್ತಂ ನಿಬೋಧತ || ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೨-೧ ದ್ವೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪಿದ ಕಾರ್ಯವು ಧರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಯಿರಿ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ

 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-770

ಆತ್ಮಜಾಯಾಸುತಾಗಾರಪಶುದ್ರವಿಣ-ಬಂಧುಷು | ನಿರೂಢಮೂಲಹೃದಯಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಬಹು ಮನ್ಯತೇ || ಭಾಗವತ,೩-೩೦-೬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಲ್ಲಿ , ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಪಶು, ಹಣ, ಬಂಧುಗಳು  ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಡವನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-769

ಏತಾವಜ್ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ  ಯದನಾಯತ್ತವೃತ್ತಿತಾ | ಯೇ ಪರಾಧೀನತಾಂ ಯಾತಾಃ  ತೇ ವೈ ಜೀವಂತಿ ಕೇ ಮೃತಾಃ || – ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಜನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಪರಾಧೀನವಾಗಿರುವವರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸತ್ತವರು ಯಾರು? ಸಂಗ್ರಹ: (ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-768

 ಅತ್ಯುನ್ನತಪದಾರೂಢಃ  ಪೂಜ್ಯಾನ್ನೈವಾವಮಾನಯೇತ್  ನಹುಷಃ ಶಕ್ರತಾಮೇತ್ಯ  ಚ್ಯುತೋsಗಸ್ತ್ಯಾವಮಾನನಾತ್ – ಚಾರುಚರ್ಯಾ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ತಾನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಅವಮಾನ ಗೊಳಿಸಬಾರದು ನಹುಷನು ಇಂದ್ರಪದವಿ ಪಡೆದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ ಪದಭ್ರಷ್ಟನಾದನು. ಸಂಗ್ರಹ: (ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-767

 ಶ್ವಃಕಾರ್ಯಮದ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೇ ಚಾಪರಾಹ್ಣಿಕಂ | ನ ಹಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕೃತಮಸ್ಯ ನ ವಾ ಕೃತಮ್ || – ಮಹಾಭಾರತ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದಿನವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪರಾಹ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಹ್ಣವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈತನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-766

ಸ್ವಾಯತ್ತಮೇಕಾಂತಗುಣಂ ವಿಧಾತ್ರಾ | ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಛಾದನಮಜ್ಞತಾಯಾಃ || ವಿಶೇಷತಃ ಸರ್ವವಿದಾಂ ಸಮಾಜೇ | ವಿಭೂಷಣಂ ಮೌನಮಪಂಡಿತಾನಾಮ್ || -ನೀತಿಶತಕ-೫ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮೌನವೇ ಭೂಷಣ.

 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-765

ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾಭಾಗ  ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸೋದ್ಯಮಾಃ | ತಥಾsಪಿ ಪುಂಸಾಂ ಭಾಗ್ಯಾನಿ  ನೋದ್ಯಮಾ ಭೂತಿಹೇತವಃ || – ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಫಲತೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ದೈವಾನುಗ್ರಹವೂ(ಅದೃಷ್ಟವೂ) ಬೇಕು.