ಪರಾನ್ನಂ ಚ ಪರಸ್ವಂ ಚ ಪರಶಯ್ಯಾ ಪರಸ್ತ್ರಿಯಃ | ಪರವೇಶ್ಮನಿ ವಾಸಶ್ಚ ಶಕ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಶ್ರಿಯಂ ಹರೇತ್ || -ಗರುಡಪುರಾಣ,೧-೧೧೫-೫ ಪರಾನ್ನ, ಪರಧನ, ಪರರಹಾಸಿಗೆ,ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಗೃಹವಾಸ- ಇವು ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಸಹ ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲವು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-777

ಪಿಪೀಲಿಕಾರ್ಜಿತಂ ಧಾನ್ಯಂ ಮಕ್ಷಿಕಾಸಂಚಿತಂ ಮಧು | ಲುಬ್ಧೇನ ಸಂಚಿತಂ ದ್ರವ್ಯಂ ಸಮೂಲಂ ಚ ವಿನಶ್ಯತಿ || -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಇರುವೆಗಳು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಧಾನ್ಯ, ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜಿಪುಣನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬುಡಸಹಿತ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-776

ಮೂರ್ಖೇಣ ಸಹ ಸಂಯೋಗಃ ವಿಷಾದಪಿ ಸುದುರ್ಜರಃ: | ವಿಜ್ಞೇನ(ವಿದುಷಾ) ಸಹ ಸಂಯೋಗಃ ಸುಧಾರಸಸಮಃ ಸ್ಮೃತಃ ||   -ದೇವೀಭಾಗವತ, ೧-೬-೫ ಮೂರ್ಖನ ಸಹವಾಸ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಮವಾದದ್ದು. ವಿದ್ವಾಂಸನ ಸಹವಾಸ ಅಮೃತರಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-775

ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಿಷಯಾಕೃಷ್ಟೈಃ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಮನಃ | ಚೇತನಾಂ ಹರತೇ ಬುದ್ದೇಃ ಸ್ತಮಬಸ್ತೋಯಮಿವ ಹ್ರದಾತ್ || ಭಾಗವತ, ೪-೨೨-೩೦ ವಿಷಯಸುಖಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲು ಮಡುವಿನಿಂದ(ಕೆರೆಯಿಂದ) ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-774

ನಾಮುತ್ರ ಹಿ ಸಹಾಯಾರ್ಥಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ತಿಷ್ಠತಃ | ನ ಪುತ್ರದಾರಾ ನ ಜ್ಞಾತಿಃ ಧರ್ಮಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಕೇವಲಃ || ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೪-೨೩೯ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿ, ನೆಂಟರು ,ದಾಯಾದಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೊಂದೇ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-773

ನಾಪೇಕ್ಷಾ ನ ಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ನ ಪ್ರೀತಿರ್ನ ಚ ಸಂಗತಿಃ | ತಥಾsಪಿ ಹರತೇ ತಾಪಂ ಲೋಕಾನಾಮುನ್ನತೋ ಘನಃ || ಭಾಮಿನೀವಿಲಾಸ, ೧-೩೭ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪೆಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆಗಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೋಡ ತನ್ನದೇ ಆದ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-771

ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಿಷಯಾಕೃಷ್ಟೈಃ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಮನಃ | ಚೇತನಾಂ ಹರತೇ ಬುದ್ದೇಃ  ಸ್ತಮಬಸ್ತೋಯಮಿವ ಹ್ರದಾತ್ || ಭಾಗವತ, ೪-೨೨-೩೦ ವಿಷಯಸುಖಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲು ಮಡುವಿನಿಂದ(ಕೆರೆಯಿಂದ) ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-770

ಜಾಮಾತೃಸಂಪತ್ತಿಮಚಿಂತಯಿತ್ವಾ | ಪಿತ್ರಾ ತು ದತ್ತಾ ಸ್ವಮನೋಬಿಲಾಷಾತ್ || ಕುಲದ್ವಯಂ ಹಂತಿ ಮದೇನ ನಾರೀ | ಕೂಲದ್ವಯಂ ಕ್ಷುಬ್ಧಜಲಾ ನದೀವ || ಅವಿಮಾರಕ,೧-೩ ತಂದೆಯು ವರನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸದೇ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಣ್ಣು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-769

ಜನೋ ವೈ ಲೋಕ ಏತಸ್ಮಿನ್ ನ ವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮಭಿಃ | ಉಚ್ಚಾವಚಾಸು ಗತಿಷು ನ ವೇದ ಸ್ವಾಂಗತಿಂ ಭ್ರಮನ್ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನ, ಆಸೆ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಧಮಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ-768

ಯದಿ ನ ಪ್ರಣಯೇದ್ರಾಜಾ ದಂಡಂ ದಂಡೇಷ್ವತಂದ್ರಿತಃ | ಶೂಲೇ ಮತ್ಸ್ಯಾನಿ ವಾಪಕ್ಷ್ಯನ್ ದುರ್ಬಲಾನ್ ಬಲವತ್ತರಾಃ || ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೭-೨೦ ದೊರೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲಿಷ್ಠರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ಶೂಲದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮೀನನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಂತೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ.{ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು} (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)