ಶತಂ ದದ್ಯಾನ್ನ ವಿವದೇತ್ ಇತಿ ಸುಜ್ಞಸ್ಯ ಸಮ್ಮತಮ್ | ವಿನಾ ಹೇತುಮಪಿ ದ್ವಂದ್ವಂ ತತ್ ಸ್ಯಾನ್ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ ||   -ಹಿತೋಪದೇಶ, ವಿಗ್ರಹ-೩೦ “ನೂರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಜಗವಾಡುವುದು ಬೇಡ ” ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನು ವಿನಾಕಾರಣ

ಅದತ್ತಾನಾಮುಪಾದಾನಂ ಹಿಂಸಾ ಚೈವಾವಿಧಾನತಃ | ಪರದಾರೋಪಸೇವಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ||     -ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೧೨-೭ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹಿಂಸೆ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗ – ಇವು ಮೂರು ಶರೀರದಿಂದಾಗುವ ಪಾತಕಗಳು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ತುಷ್ಟೋ ಹಿ ರಾಜಾ ಯದಿ ಸೇವಕೇಭ್ಯಃ ಭಾಗ್ಯಾತ್ಪರಂ ನೈವ ದದಾತಿ ಕಂಚಿತ್ | ಅಹರ್ನಿಶಂ  ವರ್ಷತಿ ವಾರಿವಾಹಃ ತಥಾಪಿ ಪತ್ರತ್ರಿತಯಃ ಪಲಾಶಃ ||     -ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ಒಂದುವೇಳೆ ರಾಜನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೇನನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಡವು ಅಹೋರಾತ್ರಿ

ಕವೀನಾಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಚಕ್ಷುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ವಿಪಶ್ಚಿತಾಮ್ | ಜ್ಞಾನಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚರಾಶ್ಚಕ್ಷುರ್ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಮ್ ||   –  ರಾಮಾಯಣಮಂಜರೀ,ಅರಣ್ಯ, ೬೪೦ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಕಣ್ಣು. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಣ್ಣು. ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಕಣ್ಣಾದರೆ  ರಾಜರಿಗೆ ಗೂಢಚಾರರೇ ಕಣ್ಣು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಯಸ್ತಂತೂನನುಪಾದಾಯ ತುರೀಮಾತ್ರಪರಿಗ್ರಹಾತ್ | ಪಟಂ ಕರ್ತುಂ ಸಮೀಹೇತ  ಸ ಹನ್ಯಾದ್ವ್ಯೋಮ ಮುಷ್ಟಿಭಿಃ ||     -ತಂತ್ರವಾರ್ತಿಕ,೧೭೦ ಯಾರು ದಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಲಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಅವನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಿದಂತೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಕರ್ತವ್ಯಮೇವ ಕರ್ತವಂ ಪ್ರಾಣೈಃ ಕಂಠಗತೈರಪಿ| ಅಕರ್ತವ್ಯಂ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ( ವಕ್ತವ್ಯಮೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ) ಪ್ರಾಣೈಃ ಕಂಠಗತೈರಪಿ ||  -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಪ್ರಾಣಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. (ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.) {ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೇ  ಹೇಳಬೇಕು}. [ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು] ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಜಡಸಂಗೇsಪಿನ ಲಿಪ್ತಾ  ಶ್ರೀಸದ್ಭಾವೇsಪಿ ನೋತ್ತರಲಾಃ | ಅಂಭೋಜಕೋರಕಾ ಇವ  ವಿಜ್ಞಾ ವಿಕಸಂತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ||  – ಅನ್ಯೋಕ್ತಿಸ್ತಬಕ  ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆಯೇ ಮೂರ್ಖರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಧನಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಂಚಲರಾಗದೇ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾವರೆಯು ಹೇಗೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊಳೆಯಾಗದೇ, ಕಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಚಂಚಲತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯನ

ಅರಕ್ಷಿತಾರೋ ಹರ್ತಾರಃ ಶುಲ್ಕವ್ಯಾಜೇನ ಪಾರ್ಥಿವಾಃ | ಹಾರಿಣೋ ಜನವಿತ್ತಾನಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ತು ಕಲೌ ಯುಗೇ ||  ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ೬-೧-೩೪ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯದ ನೆಪದಿಂದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಅರಸನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಅಪರಾಧಂ ಸಹೇತಾಲ್ಪಂ ತುಷ್ಯೇದಲ್ಪೇಪಿ ಚೋದಯೇ| ಮಹೋಪಕಾರಾಂಶ್ಚಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಪ್ರಗ್ರಹೇಣಾಭಿಪೂಜಯೇತ್|| -ಕೌಟಿಲ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳಿಗೆಯಾದರೂ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಪ್ರಾಯೇಣ ಮನುಜಾ ಲೋಕೇ ಲೋಕತತ್ವವಿಚಕ್ಷಣಾಃ | ಸಮುದ್ಧರಂತಿ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನೈವಾಶುಭಾಶಯಾತ್ || -ಭಾಗವತ, ೧೧-೭-೧೯  ಬಹುಶಃ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಡುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)