ಗುರುಂ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶಾತ್ ಅರ್ಚಯಂತಿ ನ ಭಕ್ತಿತಃ | ದುಗ್ಧದಾತ್ರೀತಿ ಗೌರ್ಗೇಹೇ ಪೋಷ್ಯತೇ ನ ತು ಧರ್ಮತಃ || -ದೃಷ್ಟಾಂತಕಲಿಕಾ-೯೩ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೆಂದು ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಲುಕೊಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು)

ಉಪಾನಹೌ ಚ ವಾಸಶ್ಚ ಧೃತಮನ್ಯೈರ್ನ ಧಾರಯೇತ್ | ಉಪವೀತಮಲಂಕಾರಂ ಸ್ರಜಂ ಕರಮೇವ ಚ ||  -ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ೪-೬೬ ಬೇರೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಜನಿವಾರ, ಅಲಂಕಾರ, ಹೂಮಾಲೆ, ಕಮಂಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಲುಬ್ಧಮರ್ಥೇನ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಸ್ತಭ್ದಮಂಜಲಿಕರ್ಮಣಾ | ಮೂರ್ಖಂ ಛಂದಾನುವೃತ್ತೇನ  ಯಾಥಾತಥ್ಯೇನ ಪಂಡಿತಮ್ || ಹಿತೋಪದೇಶ, ಸಂಧಿ-೧೦೭ ಹಣದಿಂದ ಹಣದಾಸೆಯಿರುವವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗರ್ವಿಷ್ಠನನ್ನು ಕೈಮುಗಿದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯದಿಂದ ಪಂಡಿತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾದಕೃಪಣಃ ಶೂರಃ ಸ್ಯಾದವಿಕತ್ಥನಃ | ದಾತಾ ನಾಪಾತ್ರವರ್ಷೀ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಸ್ಯಾದನಿಷ್ಠುರಃ || -ಹಿತೋಪದೇಶ,ವಿಗ್ರಹ-೧೦೦ ದೀನನಲ್ಲದವನು ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು; ಶೂರನು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ದಾನಿಯು ಅಯೋಗ್ಯ(ಅಪಾತ್ರ)ರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಬಾರದು; ಪಂಡಿತನು ನಿಷ್ಠುರನಾಗಿರಬಾರದು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಪ್ರಾಜ್ಞೋಪಿ ಜಲ್ಪತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಃ ಶುಭಾಶುಭಾಃ | ಗುಣವದ್ವಾಕ್ಯಮಾದತ್ತೇ ಹಂಸಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಭಸಃ || -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ವಾಚಾಳಿ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಸವು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ , ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶರೀರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ತಥಾ ನರೇಂದ್ರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಯೋಃ ||  ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ,-೬೭-೩೩ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರುವಂತೆ ರಾಜನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮೂಲಕಾರಣ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು)

ಅರ್ಥಾನಾಮಾರ್ಜನೇ ದುಃಖಂ ಅರ್ಜಿತಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣೇ | ಆಯೇ ದುಃಖಂ ವ್ಯಯೇ ದುಃಖಂ ಧಿಗರ್ಥಾಃ ಕಷ್ಟಸಂಶ್ರಯಾಃ || -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರಭೇದ-೧೭೪ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ; ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖವೇ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ(ದುಃಖ)ಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ

ವ್ಯಾಧೇಸ್ತತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನಂ ವೇದನಾಯಾಶ್ಚ ನಿಗ್ರಹಃ | ಏತದ್ವೈದ್ಯಸ್ಯ ವೈದ್ಯತ್ವಂ ನ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಭುರಾಯಷಃ || -ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು , ರೋಗಿಗೆ ಆಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು-  ಇವು ವೈದ್ಯನ ವೈದ್ಯತ್ವ {ವೈದ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ}. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನೇ ಆಯುಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ –

ಲೋಕಯಾತ್ರಾರ್ಥಮೇವೇಹ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿಯಮಃ ಕೃತಃ | ಉಭಯತ್ರ ಸುಖೋದರ್ಕಃ ಇಹ ಚೈವ ಪರತ್ರ ಚ || -ಮಹಾಭಾರತ. ಧರ್ಮದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದೇ.  ಧರ್ಮದ ನಿಯಮದಿಂದ {ನಿಯಮಪಾಲನೆಯಿಂದ} ಇಹ,  ಪರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಸುಖವಿದೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ

ಅಹೋ ತಮ ಇವೇದಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೇತ ಕಿಂಚನ | ರಾಜಾ ಚೇನ್ನ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ವಿಭಜನ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧುನೀ || ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ, ೬೭-೩೬ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸದ(ಗ್ರಹಿಸದ) ರಾಜನು ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ , ಯಾವದು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೀತು! ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕತ್ತಲೆಯೇ