ಜಾತಿವಿದ್ಯಾವಯಃಶಕ್ತಿಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ಬಹುಪಕ್ಷತಾ| ಅರ್ಥಿತ್ವಂ ವಿತ್ತಸಂಪತ್ತಿಃ ಅಷ್ಟಾವೇತೇ ವರೇ ಗುಣಾಃ || -ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ, ೬-೧೮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಲ, ವಿದ್ಯೆ, ಯೌವನ, ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವುದು, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ , ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ- ಇವು ಎಂಟು ವರನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು.

 ಆಕಾರೈರಿಂಗಿತೈರ್ಗತ್ಯಾ ಚೇಷ್ಟಯಾ ಭಾಷಣೇನ ಚ | ನೆತ್ರವಕ್ತ್ರವಿಕಾರೈಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಯತೇsಂತರ್ಗತಂ ಮನಃ || -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರಭೇದ-೪೫ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು  ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು,  ಅವನ ರೂಪ, ಬಯಕೆ, ನಡೆ, ಕೆಲಸ, ಮಾತು , ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಹಾವ ಭಾವಗಳ

ಶರದಂಬುಧರಚ್ಛಾಯಾಗತ್ವರ್ಯೋ ಯೌವನಶ್ರಿಯಃ | ಆಪಾತರಮ್ಯಾ ವಿಷಯಾಃ ಪರ್ಯಂತಪರಿತಾಪಿನಃ || -ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ, ೧೧-೧೨ ತಾರುಣ್ಯದ ಶೋಭೆಯು ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೋಡದ ನೆರಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ (ಬೇಗ ಬಂದುಹೋಗುತ್ತದೆ) ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಕಾ ಹಿ ಪುಂಗಣನಾ ತೇಷಾಂ ಯೇsನ್ಯಶಿಕ್ಷಾವಿಚಕ್ಷಣಾಃ | ಯೇ ಸ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಯಿತುಂ ದಕ್ಷಾಃ ತೇಷಾಂ ಪುಂಗಣನಾ ನೃಣಾಮ್ || -ಪರಿಶಿಷ್ಟಪರ್ವ, ೧-೩೮೩ ಕೇವಲ ಪರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರೋ ಅವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಾವೇ ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರೋ

ವಚನೈರಸತಾಂ ಮಹೀಯಸೋ ನ ಖಲು ವ್ಯೇತಿ ಗುರುತ್ವಮುದ್ಧತೈಃ | ಕಿಮಪೈತಿ ರಜೋಭಿರೌರ್ವರೈಃ ಅವಕೀರ್ಣಸ್ಯ ಮಣೇರ್ಮಹಾರ್ಘತಾ || ಶಿಶುಪಾಲವಧ,೧೬-೨೭ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರತ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ,  ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟವರು(ನೀಚರು) ಆಡಿದ ಗರ್ವದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾ ಶ್ರೀರ್ಯಾ ನ ಮದಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ ಸುಖೀ ತೃಷ್ಣಯೋಜ್ಝಿತಃ | ತನ್ಮಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಯಾವುದು ಮದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾವನು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸುಖಿ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬಹುದೋ ಅವನೇ

ಸ್ವಕರ್ಮಧರ್ಮಾರ್ಜಿತಜೀವಿತಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ದಾರೇಷು ಸದಾ ರತಾನಾಮ್ | ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮತಿಥಿಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ಗೃಹೇsಪಿ ಮೋಕ್ಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಾಮ್ || -ಗರುಡಪುರಾಣ, ೧-೧೦೯-೪೩ ವಿಹಿತಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ

ಸಹಸ್ವ ಶ್ರಿಯಮನ್ಯೇಷಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಯಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಾ | ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕುಶಲಾ ಭುಂಜತೇ ಸದಾ || -ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿ, ೧೦೪-೩೩ ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತರರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡದೇ ಸಹಿಸಿಕೊ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ

 ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾನಿ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಚ ಪದೇ ಸ್ಥಿತಾಃ | ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾ ನ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಕುಶಾ ದಂತಾ ನಖಾ ನರಾಃ || -ಗರುಡಪುರಾಣ-೧-೧೧೫-೭೩ ತಮಗೆ ಉಕ್ತವಾದ, ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ದರ್ಭೆ(ಧರ್ಭೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದದು, ಆದರೆ

ಸಾ ಭಾರ್ಯಾ ಯಾ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂತೇ ಸ ಪುತ್ರೋ ಯತ್ರ ನಿರ್ವೃತಿಃ| ತನ್ಮಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಸ ದೇಶೋ ಯತ್ರ ಜೀವ್ಯತೇ ||    -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತಾಡುವವಳೇ ಪತ್ನಿ. ಸಂತೋಷವು ಯಾರಿಂದುಂಟಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಸುಪುತ್ರ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬಹುದೋ ಅವನು ಮಿತ್ರ.