ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 22 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ 8:05am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ 10:28am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 21 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ  8:58am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ 10:28am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 20 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ :  ತದಿಗೆ10:36am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಹುಬ್ಬ 11:24pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 19 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಬಿದಿಗೆ 12:54pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಮಘ 03:06pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 18 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಞ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಪ್ರಥಮಾ03:44pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಆಶ್ಲೇಷಾ03:06pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 17 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಪೂರ್ಣಿಮೆ06:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ 05:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 16 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ 10:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 08:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 15 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ 01:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 14 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ 08:28 ದ್ವಾದಶಿ08:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 01:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 13 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ದಶಮಿ 11:15am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 04:05am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ