ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ |ಅಧ್ಯಾಯ : ೯  ಶ್ಲೋಕ : ೩೧ | Chapter 9 Verse 31 ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ | ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರತಿ ಜಾನೀಹಿ ನ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || ಅವನು ಬಹು ಬೇಗ

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ : ಅಧ್ಯಾಯ : ೯ ಶ್ಲೋಕ : ೩೦ ಅಪಿ ಚೇತ್ಸುದುರಾಚಾರೋ   ಭಜತೇ ಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್ | ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯಃ ಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಃ || ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  ಅಧ್ಯಾಯ : ೯  ಶ್ಲೋಕ : ೨೯ ಸಮೋsಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನ ಮೇ ದ್ವೇಷ್ಯೋsಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ | ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಮ್ || ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ