ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಶ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ | ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ || ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಾರವು, ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡಲಾರದು, ಇದನ್ನು ನೀರು ತೋಯಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋ$ಪರಾಣಿ | ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾ ನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ || ಮನುಷ್ಯನು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಸುಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆಯೇ, ಜೀವಾತ್ಮನು

ಪ್ರಾಜ್ಞೋಪಿ ಜಲ್ಪತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಃ ಶುಭಾಶುಭಾಃ | ಗುಣವದ್ವಾಕ್ಯಮಾದತ್ತೇ ಹಂಸಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಭಸಃ || -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ವಾಚಾಳಿ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಸವು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ , ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 24 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ 01:12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಹುಬ್ಬ 05:35pm

ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶರೀರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ತಥಾ ನರೇಂದ್ರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಯೋಃ ||  ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ,-೬೭-೩೩ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರುವಂತೆ ರಾಜನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮೂಲಕಾರಣ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 24 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ 01:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಮಘ 05:41pm

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಮ್ | ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ ಕಮ್ || ಹೇ ಪಾರ್ಥಾ! ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾಶರಹಿತನೂ, ನಿತ್ಯನೂ ಅಜನ್ಮನೂ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯನೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವ ಪುರುಷನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ

ಅರ್ಥಾನಾಮಾರ್ಜನೇ ದುಃಖಂ ಅರ್ಜಿತಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣೇ | ಆಯೇ ದುಃಖಂ ವ್ಯಯೇ ದುಃಖಂ ಧಿಗರ್ಥಾಃ ಕಷ್ಟಸಂಶ್ರಯಾಃ || -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರಭೇದ-೧೭೪ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ; ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖವೇ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ(ದುಃಖ)ಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 23 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ 02:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ 06:28pm

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯಃ-ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾಭ ವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ | ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ$ಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ || ಈ ಆತ್ಮನು ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವುದೂ