ವಚನೈರಸತಾಂ ಮಹೀಯಸೋ ನ ಖಲು ವ್ಯೇತಿ ಗುರುತ್ವಮುದ್ಧತೈಃ | ಕಿಮಪೈತಿ ರಜೋಭಿರೌರ್ವರೈಃ ಅವಕೀರ್ಣಸ್ಯ ಮಣೇರ್ಮಹಾರ್ಘತಾ || ಶಿಶುಪಾಲವಧ,೧೬-೨೭ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರತ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ,  ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟವರು(ನೀಚರು) ಆಡಿದ ಗರ್ವದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾ ಶ್ರೀರ್ಯಾ ನ ಮದಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ ಸುಖೀ ತೃಷ್ಣಯೋಜ್ಝಿತಃ | ತನ್ಮಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಪುರುಷಃ ಸ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಯಾವುದು ಮದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾವನು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸುಖಿ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬಹುದೋ ಅವನೇ

ಸ್ವಕರ್ಮಧರ್ಮಾರ್ಜಿತಜೀವಿತಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ದಾರೇಷು ಸದಾ ರತಾನಾಮ್ | ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮತಿಥಿಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ಗೃಹೇsಪಿ ಮೋಕ್ಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಾಮ್ || -ಗರುಡಪುರಾಣ, ೧-೧೦೯-೪೩ ವಿಹಿತಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 06 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ತದಿಗೆ 02:11pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 05:31am

ಸಹಸ್ವ ಶ್ರಿಯಮನ್ಯೇಷಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಯಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಾ | ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕುಶಲಾ ಭುಂಜತೇ ಸದಾ || -ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿ, ೧೦೪-೩೩ ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತರರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡದೇ ಸಹಿಸಿಕೊ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 05 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಬಿದಿಗೆ 12:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 03:28am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 04 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪಾಡ್ಯ 10:13am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ 01:02am

 ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾನಿ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಚ ಪದೇ ಸ್ಥಿತಾಃ | ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾ ನ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಕುಶಾ ದಂತಾ ನಖಾ ನರಾಃ || -ಗರುಡಪುರಾಣ-೧-೧೧೫-೭೩ ತಮಗೆ ಉಕ್ತವಾದ, ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ದರ್ಭೆ(ಧರ್ಭೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದದು, ಆದರೆ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 03 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ : ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 07:47am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ 10:18pm

ಸಾ ಭಾರ್ಯಾ ಯಾ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂತೇ ಸ ಪುತ್ರೋ ಯತ್ರ ನಿರ್ವೃತಿಃ| ತನ್ಮಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಸ ದೇಶೋ ಯತ್ರ ಜೀವ್ಯತೇ ||    -ಸುಭಾಷಿತರತ್ನಭಾಂಡಾಗಾರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತಾಡುವವಳೇ ಪತ್ನಿ. ಸಂತೋಷವು ಯಾರಿಂದುಂಟಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಸುಪುತ್ರ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬಹುದೋ ಅವನು ಮಿತ್ರ.