ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 10 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಸಪ್ತಮಿ 02:44am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 01:09am

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 09 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ 01:55am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ 11:46pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 08 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ 12:24am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠಾ 09:42pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 07 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ10:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರವಣ 07:12pm

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 05 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಬಿದಿಗೆ 05:21pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 04 ಚ,ಮಾಸ : ಪುಷ್ಯ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪಾಡ್ಯ 02:39pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಮೂಲ

ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ 265 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗೆ (2-18-49 ರಿಂದ 57)

                                      ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರು ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಕ್ಷಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಈ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ಧನು – 02 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ 09:30am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಜ್ಯೇಷ್ಠ 06:53am(ಮ.ಬೆ)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು : ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 30 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ 07:11am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ 04:12am

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 155 ವಿವೇಕವೆಂಬ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು

                                    ಆತ್ಮನು (ತಾನು) ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷದರ್ಶನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ