ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 12 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ನವಮಿ 01:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:  ಭರಣಿ07:30am    

ಜಾತಿವಿದ್ಯಾವಯಃಶಕ್ತಿಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ಬಹುಪಕ್ಷತಾ| ಅರ್ಥಿತ್ವಂ ವಿತ್ತಸಂಪತ್ತಿಃ ಅಷ್ಟಾವೇತೇ ವರೇ ಗುಣಾಃ || -ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ, ೬-೧೮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಲ, ವಿದ್ಯೆ, ಯೌವನ, ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವುದು, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ , ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ- ಇವು ಎಂಟು ವರನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು.

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 11 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ 03:14pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:  ಅಶ್ವಿನಿ 8:21am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 10 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಸಪ್ತಮಿ 04:17pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ 08:34am

 ಆಕಾರೈರಿಂಗಿತೈರ್ಗತ್ಯಾ ಚೇಷ್ಟಯಾ ಭಾಷಣೇನ ಚ | ನೆತ್ರವಕ್ತ್ರವಿಕಾರೈಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಯತೇsಂತರ್ಗತಂ ಮನಃ || -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರಭೇದ-೪೫ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು  ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು,  ಅವನ ರೂಪ, ಬಯಕೆ, ನಡೆ, ಕೆಲಸ, ಮಾತು , ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಹಾವ ಭಾವಗಳ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 08 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠೀ 04:40pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 08:08am

ಶರದಂಬುಧರಚ್ಛಾಯಾಗತ್ವರ್ಯೋ ಯೌವನಶ್ರಿಯಃ | ಆಪಾತರಮ್ಯಾ ವಿಷಯಾಃ ಪರ್ಯಂತಪರಿತಾಪಿನಃ || -ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ, ೧೧-೧೨ ತಾರುಣ್ಯದ ಶೋಭೆಯು ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೋಡದ ನೆರಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ (ಬೇಗ ಬಂದುಹೋಗುತ್ತದೆ) ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಕಾ ಹಿ ಪುಂಗಣನಾ ತೇಷಾಂ ಯೇsನ್ಯಶಿಕ್ಷಾವಿಚಕ್ಷಣಾಃ | ಯೇ ಸ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಯಿತುಂ ದಕ್ಷಾಃ ತೇಷಾಂ ಪುಂಗಣನಾ ನೃಣಾಮ್ || -ಪರಿಶಿಷ್ಟಪರ್ವ, ೧-೩೮೩ ಕೇವಲ ಪರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರೋ ಅವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಾವೇ ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರೋ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 08 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ 04:25pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭದ್ರ 07:06am(ಮ.ಬೆ)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 07 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ 03:34pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಭದ್ರ 07:06am(ಮ.ಬೆ)