ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 17 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಪೂರ್ಣಿಮೆ06:57pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ತಿಷ್ಯ 05:35pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ವಿಷಯೇ ಹಿ ಶಾಶ್ವತಿಕೇ | ಕ್ಷಣಿಕೇಷು ಪಾಪಕರಣೇಷ್ವಪಿ ಯದನ್ಯವಿಷಯೇಷು ||    -ಭಕ್ತಿರಸಾಯನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಪಾಪಜನಕಗಳೂ ಆದ ಶಬ್ದಾದಿ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆಯಲ್ಲ.; ಛೇ ಇದು

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 16 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ 10:23pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 08:18pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

ಇತಃ ಕೋನ್ಯೋsಸ್ತಿ (ಕೋನ್ವಸ್ತಿ?) ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಯಸ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ | ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಪೌರುಷಮ್ ||  ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ-೫ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು , ತನ್ನ ಪರಮಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಪ್ರಮಾದವನ್ನೆಸಗುವನೋ ಅವನಿಗಿಂತ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 15 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ 01:53am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಆರ್ದ್ರಾ 11:04pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 14 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ 08:28 ದ್ವಾದಶಿ08:50pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ಮೃಗಶಿರಾ 01:42am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ

 ಶೋಕಸ್ಥಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ಹರ್ಷಸ್ಥಾನಶತಾನಿ ಚ | ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ಮೂಢಂ ಆವಿಶಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಮ್ || -ಮಹಾಭಾರತ, ಶಾಂತಿ, ೨೫-೨೦ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹಸ್ರಾರು ದುಃಖಗಳೂ, ನೂರಾರು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ಖನಿಗೇ ಬರುತ್ತವೆ, ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ. { ಸಮಚಿತ್ತನಾದರೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಗೊಡವೆಯಿಲ್ಲ.} (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು :  ಶಿಶಿರ ಸೌರಮಾಸ: ಮಕರ – 13 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾಘ ಪಕ್ಷ :ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತಿಥಿ : ದಶಮಿ 11:15am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ:ರೋಹಿಣಿ 04:05am ರವಿನಕ್ಷತ್ರ :ಶ್ರವಣ

ಶಿಶೌ ಪ್ರವಿಶತಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರತಿವೇಶಿಗುಣಾಗುಣೌ | ಗಂಧೋsನ್ಯಸಂನಿಧೇರೇವ ಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಸಮೀರಣೇ ||   – *ಹರಿಹರಸುಭಾಷಿತ, ೨-೫೧* ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಗಂಧವೂ, ದುರ್ಗಂಧವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೆರಮನೆಯವರ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ, ದುರ್ಗುಣಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಯಥಾ ಹ್ಯೇಕೆನ ಚಕ್ರೇಣ ನ ರಥಸ್ಯ ಗತಿರ್ಭವೇತ್ | ಏವಂ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ||  -ಹಿತೋಪದೇಶ,೧-೨೦ ಒಂದೇ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಥವು ಚಲಿಸಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ದೈವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. {ದೈವಾನುಗ್ರಹವು ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಲಭಿಸದು.} (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ