ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾದಕೃಪಣಃ ಶೂರಃ ಸ್ಯಾದವಿಕತ್ಥನಃ | ದಾತಾ ನಾಪಾತ್ರವರ್ಷೀ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಸ್ಯಾದನಿಷ್ಠುರಃ || -ಹಿತೋಪದೇಶ,ವಿಗ್ರಹ-೧೦೦ ದೀನನಲ್ಲದವನು ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು; ಶೂರನು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ದಾನಿಯು ಅಯೋಗ್ಯ(ಅಪಾತ್ರ)ರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಬಾರದು; ಪಂಡಿತನು ನಿಷ್ಠುರನಾಗಿರಬಾರದು. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಭಕ್ತವೃಂದ)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 25 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ನವಮಿ 01:22am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾ 06:09pm

ಪ್ರಾಜ್ಞೋಪಿ ಜಲ್ಪತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಃ ಶುಭಾಶುಭಾಃ | ಗುಣವದ್ವಾಕ್ಯಮಾದತ್ತೇ ಹಂಸಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಭಸಃ || -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ವಾಚಾಳಿ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಸವು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ , ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 24 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ 01:12am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಹುಬ್ಬ 05:35pm

ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶರೀರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ತಥಾ ನರೇಂದ್ರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಯೋಃ ||  ರಾಮಾಯಣ, ಅಯೋಧ್ಯಾ,-೬೭-೩೩ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರುವಂತೆ ರಾಜನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮೂಲಕಾರಣ. (ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು)

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 24 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ 01:41am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಮಘ 05:41pm

ಅರ್ಥಾನಾಮಾರ್ಜನೇ ದುಃಖಂ ಅರ್ಜಿತಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣೇ | ಆಯೇ ದುಃಖಂ ವ್ಯಯೇ ದುಃಖಂ ಧಿಗರ್ಥಾಃ ಕಷ್ಟಸಂಶ್ರಯಾಃ || -ಪಂಚತಂತ್ರ, ಮಿತ್ರಭೇದ-೧೭೪ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ; ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖವೇ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ(ದುಃಖ)ಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 23 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ 02:52am ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ 06:28pm

ವ್ಯಾಧೇಸ್ತತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನಂ ವೇದನಾಯಾಶ್ಚ ನಿಗ್ರಹಃ | ಏತದ್ವೈದ್ಯಸ್ಯ ವೈದ್ಯತ್ವಂ ನ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಭುರಾಯಷಃ || -ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು , ರೋಗಿಗೆ ಆಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು-  ಇವು ವೈದ್ಯನ ವೈದ್ಯತ್ವ {ವೈದ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ}. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನೇ ಆಯುಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ –

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1939 ಸಂವತ್ಸರ : ಹೇಮಲಂಬ(ಬಿ) ಅಯನ :  ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಋತು :  ಹೇಮಂತ ಸೌರಮಾಸ: ವೃಶ್ಚಿಕ – 22 ಚ,ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ 07:16am ಪಂಚಮಿ 09: 29pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ