';

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದದ್ದು -ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು

MENU