';

ಯೋಗಪ್ರಕಾಶಿಕೆ 149 ಚಿತ್ತವು ಪರಿಣಾಮಿ, ಪುರುಷನು ಅಪರಿಣಾಮಿ

MENU